The cultural identity of the Roma community – nation without bordersКултурната идентичност на ромската общност - нация без граници

#CODANEC YOUTH COMPETITON #My Culture My Story

Description

Bulgaria, as a part of Europe, is home to a handful of different groups of people from different cultural backgrounds. I am a part of the largest minority in Bulgaria and Europe – the Roma community. The Council of Europe estimates that we make up about 10.30% of the Bulgarian population. There are also at least 10 million Roma living in Europe.

Despite the injustice and despite all differences, we are one nation. We may have been divided in the past, but our history keeps us together and makes us stronger. We have no religion, we claim no land, but our culture is spread across the world.

Our history may have a bitter start but I believe that the future will be bright. Our community has contributed to the world’s history and culture. This must be brought to light so that we can break down the prejudices and strengthen the sense of pride and belonging that is buried in the hearts of our people.

Intention

Why is this cultural treasure important to you?

As a part of the Roma community, I deeply value our history, culture, and traditions. I have respect for the sacrifices made by my ancestors. Therefore, I would like to show how we have managed to preserve our culture over the years and contribute to the cultural history of the world.

How is youth connected to your cultural treasure?

I think that as the next generation we should know the history of the Roma community and have a better understanding of its role in society. We should break down the prejudices and respect the Roma cultural contribution to the world.


Is the cultural treasure you want to share typically only in your country?

The Roma community has left cultural and historical traces all over the world.


How to preserve and pass on cultural heritage to younger generations?

In my opinion, the information will be better understood if it is formulated with more pictures, short sentences, and in a more emotional and personal way to be more captivating.


What is the way to give our knowledge to younger generations (educational system, youth festivals and holidays)?

To pass on our knowledge to younger generations, we should be more precise and interactive. We should focus on conveying information in a way that they can make a personal connection to the story and make them feel the importance of knowing and understanding the given information.

Описание

България, като част от Европа, е дом на няколко различни групи хора от различни културни среди. Аз съм част от най-голямото малцинство в България и Европа – ромската общност. Според прогнозите на Съвета на Европа ние съставляваме около 10,30% от населението на България. В Европа живеят поне 10 милиона роми.

Въпреки несправедливостта и всички различия, ние сме една нация. Може би сме били разделени в миналото, но нашата история ни държи заедно и ни прави по-силни. Нямаме религия, нямаме земя, но културата ни се разпространява по целия свят.

Историята ни може да има горчив старт, но вярвам, че бъдещето ще бъде светло. Нашата общност е допринесла за световната история и култура. Това трябва да бъде изведено наяве, за да можем да разрушим предразсъдъците и да укрепим чувството за гордост и принадлежност, което е заровено дълбоко в сърцата на нашите хора.

Намерение

Защо това културно съкровище е важно за вас?

Като част от ромската общност, дълбоко ценя нашата история, култура и традиции. Уважавам жертвите, направени от предците ми. Затова искам да покажа как успяхме да запазим нашата култура през годините и да допринесем за културната история на целия свят.

Как младежта е свързана с вашето културно богатство?

Считам, че като следващо поколение ние трябва да познаваме историята на ромската общност и да разберем по-добре нейната роля в обществото. Трябва да разбием предразсъдъците и да уважим ромския културен принос към света.

Дали културното съкровище, което искате да споделите, е типично само за вашата страна?

Ромската общност е оставила културни и исторически следи по целия свят.

Как да съхраним и предадем културното наследство на по-младите поколения?

По мое мнение информацията ще бъде по-добре разбрана, ако е формулирана с повече снимки, кратки изречения и по-емоционален и личен начин, за да бъде по-завладяваща.

Какъв е начинът да предадем знанията си на по-младите поколения (образователна система, младежки фестивали и празници)?

За да предадем знанията си на по-младите поколения, трябва да бъдем по-прецизни и интерактивни. Трябва да се съсредоточим върху предаването на информация по начин, който да им дава възможност да направят лична връзка с историята и да ги накарат да почувстват важността на познаването и разбирането на дадена информация.

 

 

 

Sponsors

This project has received funding from the Staatsministerium Baden-Württemberg and the City of Ulm. This website was funded by BMFSJ.

Design and implementation by Arivum. All rights reserved

Skip to toolbar