Dance and Singing Groups of the University of Ruse, BulgariaТАНЦОВИ И ПЕЧЕЛЕНИ ГРУПИ НА УНИВЕРСИТЕТА РУСЕ, БЪЛГАРИЯ TANTSOVI I PECHELENI GRUPI NA UNIVERSITETA RUSE, BŬLGARIYA

Description

The University of Ruse has so many art groups that their members can organize a 3- hours’ performance.

All the richness of the Bulgarian dance and musical folklore is preserved and scenically transformed into the repertoire of the Dance Ensemble Harmony and Folk Musical Group at the University of Ruse with artistic director Mrs. Veselina Monova.

The dance troupe was established in 1970 and includes:

• concert ensemble of dancers;

• professional orchestra and singers.

The music is performed by an orchestra, which includes two accordions, a synthesizer, a guitar and a drum.

The repertoire of the ensembles includes dance performances from all ethnographic regions of Bulgaria. With skill and mastery, the dancers transform the specific style of play for each area, with a neat dance technique. Plastic, spirited and beautiful, they also have high acting skills, which captivate the audience.

The concert programs have different duration, from 15 minutes to 2 hours.

The dance troupe is a laureate of many republican festivals and winner of gold medals. It has toured with great success in Greece, France, Italy, Belgium, the Netherlands, England, Russia, the Czech Republic, Poland, Turkey and some other countries as well.

CODANEC_Bulgaria_Ruse_DANCE AND SINGING GROUPS OF THE UNIVERSITY OF RUSE_Picture No 1

Intention

I hold  a doctorate degree in Methodology of Teaching Arts and I am also a singer in the Folk Musical Group. The great diversity and richness of the traditional Bulgarian folk dances and songs combined with the exquisite beauty of the national costumes allows to maintain a high artistic level and a rich repertoire program, including all components of Bulgarian folklore. The impact of the great variety of Bulgarian national costumes is fascinating. Their colours are bright, made of wool and cotton, rich in embroidery and ornaments. Beautiful are the decorations for women’s headwear – multi-coloured headscarves or hats, embroidered with beads, coins and adorned with flowers. The costumes from different ethnographic areas differ – skirts, two-apron or skirts and vests. They all wear white shirts with rich embroidery, which is also on men’s shirts. Men’s clothing is also colourful, although more restrained, especially their belts and vests. I participate in the performances of both groups with great pleasure. This is my most enjoyable hobby and my personal treasure.

CODANEC_Bulgaria_Ruse_DANCE AND SINGING GROUPS OF THE UNIVERSITY OF RUSE_Picture No 3
описание

Русенският университет „Ангел Кънчев“ има толкова много групи по изкуствата, че може да се организира представление в продължение на 3 часа.

 

Цялото богатство на българския танцов и музикален фолклор е съхранено и сценично претворено в репертоара на Танцовия състав Хармония и Певческа фолклорна формация при Русенския университет с художествен ръководител г-жа Веселина Монова.

Танцовият състав е създаден през 1970 г. и включва:

  • концертен състав танцьори;
  • професионален оркестър и певици.

Музиката се изпълнява от оркестър, в който са включени два акордеона, синтезатор, китара и тъпан.

В репертоара на съставите са включени танцови постановки от всички етнографски области на България. С умение и майсторство танцьорите претворяват специфичния стил на игра за всяка област, при това с изрядна танцувална техника. Пластични, одухотворени и красиви, те притежават и високо актьорско майсторство, с което завладяват зрителите.

Концертните програми са с различно времетраене от 15 минути до 2 часа.

Танцовият състав е лауреат на републикански фестивали, носител на златни медали. Гастролирал с много голям успех в Гърция, Франция, Италия, Белгия Холандия, Англия, Русия, Чехия, Полша, Турция и др.

CODANEC_Bulgaria_Ruse_DANCE AND SINGING GROUPS OF THE UNIVERSITY OF RUSE_Picture No 1
намерение

Аз съм доктор в научната област Методика на обучението по изкуства и певица в Певческата фолклорна формация.

Голямото разнообразие и богатство на традиционните български народни танци и песни, съчетани с изящната красота на националните носии, позволява да се поддържа високо художествено ниво и богата репертоарна програма, включваща всички компоненти на българския фолклор.

Завладяващо е въздействието от голямото разнообразие на българските национални костюми. Цветовете им са ярки, изработени са от вълна и памук, богати са на шевици и орнаменти. Красиви са украсите за главите на жените – многоцветни кърпи или шапки, обшити с мъниста, парички, накичени с цветя. Носиите от различните етнографски области се различават – сукмани, двупрестилчени или поли и елеци. Всички те се обличат върху бели ризи с богата шевица, която е и по ризите на мъжете. Мъжкото облекло също е разноцветно, макар и по-сдържано, особено при поясите и елеците.

Това голямо разнообразие и богатство позволява да се поддържа винаги високо художествено ниво и богата репертоарна програма, включваща всички компоненти на българския фолклор.

Участвам в представленията на двете групи с голямо удоволствие. Това е моето изключително приятно хоби.

CODANEC_Bulgaria_Ruse_DANCE AND SINGING GROUPS OF THE UNIVERSITY OF RUSE_Picture No 3

Sponsors

This project has received funding from the Staatsministerium Baden-Württemberg and the City of Ulm. This website was funded by BMFSJ.

Design and implementation by Arivum. All rights reserved

Skip to toolbar