Our language of olden daysНАШИЯ ЕЗИК НА СТАРИТЕ ДНИ

Read more about an old time engagement ritual here!

Description

Languages are the greatest national treasures. They have so much to tell us. Languages always reflect the way of life of people and serve as a data bank of cultures, providing information about societal norms, traditions and rituals, as well as a lot of other important details. The scenario that is attached describes a traditional old-time engagement and uses language which contains many archaic words. But it is not only the words that are archaic, archaic is also the reality which is reflected in the conversations that take place. What makes this script important to me is that it is a piece of our history and societal development that shows how our language has changed due to the alteration of social rites and political and economic circumstances.

Intention

Europe has a large number of languages which make up the cultural and linguistic heritage of the EU. Languages have local variants, so even when the same language is spoken in two neighbouring countries, it differs due to the local reality which it reflects. However, with the new times and the modernization of life in the EU, we are losing a large number of words which become unrecognizable to the younger generation. This phenomenon reaches such an extent that students cannot read the classic authors because they don’t understand many of the archaic words used in their works. Re-enacting traditional rituals using the authentic expressions of those days, re-introduces these long-lost or forgotten words of the national language thus preserving its richness as well as the historical and societal memory of the nation.

AN OLD-TIME ENGAGEMENT RITUAL, Lyuboslav Yordanov

описание

Езиците са най-голямото национално богатство. Те могат да ни разкажат толкова много. Езиците винаги отразяват начина на живот на хората и служат като банка от данни за националните култури, като предоставят информация за обществените норми, традиции и ритуали, както и много други важни подробности. Сценарият, който е приложен, описва традиционен годеж от старо време и използва език, който съдържа много архаични думи. Но не само думите са архаични, архаична е и реалността, която се отразява в разговорите, които се водят. Това, което прави този текста на сценарий важен за мен е, че той е част от нашата история и обществено развитие, като показва как езикът ни се е променил поради промяната на традициите и обичаите и политическите и икономически обстоятелства.

 

намерение

Европа има голям брой езици, които съставляват културното и езиково наследство на ЕС. Езиците имат местни варианти, така че дори когато един и същ език се говори в две съседни страни, той се различава поради местната реалност и бит, които отразява. Но с новите времена и модернизацията на живота в ЕС губим голям брой думи, които стават неразпознаваеми за младото поколение. Това явление достига такава степен, че учениците не могат да прочетат класическите автори, защото не разбират много от архаичните думи, използвани в техните произведения. Възстановките на традиционни ритуали, използвайки автентични изрази от онези дни, въвеждат отново тези отдавна изгубени или забравени думи на националния език, като по този начин запазват богатството му, както и историческата и обществена памет на нацията.

AN OLD-TIME ENGAGEMENT RITUAL, Lyuboslav Yordanov

More Informations about: AN OLD-TIME ENGAGEMENT RITUAL

Sponsors

This project has received funding from the Staatsministerium Baden-Württemberg and the City of Ulm. This website was funded by BMFSJ.

Design and implementation by Arivum. All rights reserved

Skip to toolbar