Kurtovo Konare Fest – Festival of peppers, tomatoes, traditional foods and crafts

Description

Kurtovo Konare is a village known for its contribution to the agricultural history of Bulgaria – old Bulgarian varieties bear its name. We owe this to enterprising people in the past. We have legends about Grandfather Alexander, who studied the technology for the production of red pepper from a Hungarian friend and created the first factory in our country, he also brought tomato seeds in a cane from Constantinople in the late 19th century. With the introduction of industrial economy and nationalization – during communism, local varieties began to disappear, crafts also died out. And so until 2009, when with people from the community and with the help of donors, we decided to organize a “Festival of peppers, tomatoes, traditional foods and crafts” – Kurtovo Konare Fest. We hold it annually in September and for 12 years now it has been the cultural treasure of our community! We started growing old varieties of fruits and vegetables, revived forgotten crafts, collected old recipes, studied songs and dances that we present at the festival. This is a three-day festival where women from the village sell their home canned food, and the most popular of them is the lyutenitsa, which is made from peppers and tomatoes. This is a traditional food that our grandmothers also prepared. We choose “Queen of Lyutenitsa”, there are also many prizes for local food recipes. Our most popular craft – knitting dolls and souvenirs from corn leaves has already become very popular and we train children and young people in school, and at the festival we do workshops. There is a lot of music and dancing, there is rock, jazz, ethno and folklore. Groups from the country and abroad visit us, artists and photographers take part in workshops. We do lectures on various topics and  show films about local traditions. We connect people with different interests and pass on our skills. In recent years, we have been visited by friends from over 25 countries on 3 continents, who are actively involved in our various activities. That’s why our motto is “Intercultural dialogue through food and art”

Куртово Конаре Фест – Kurtovo Konare; Emiliya Shusharova

Intention

Through the festival we show how culture and traditions can revive the place and the local economy. People have become more active and more interested in their past. During these three days, not only the whole community gathers, but also people from the village who live in other settlements. They all say “Our festival!”. During these 12 years we have won many international and national awards. Our local craft for knitting with corn noise won the “Wonders of Bulgaria” award in 2012. and we presented it at the UNESCO headquarters in Paris and in many countries around the world. In 2019 Kurtovo Konare Fest became European Ambassador for Innovation and Community Development. For us, the festival is like a big tree and every year new branches grow with new ideas.

Куртово Конаре Фест – Kurtovo Konare; Emiliya Shusharova

Описание

Куртово Конаре е село, известно с  приноса си в земеделската история на България- стари български сортове носят името му . Това го дължим на предприемчиви хора в миналото. Имаме легенди за Дядо Александър, който  изучил технологията за производство на червен пипер от унгарски приятел и създал първата такава фабрика у нас, той пренесъл и доматено семе в бастун от Цариград в края на 19 век.   С въвеждане на индустриалното стопанство и национализацията – по времето на комунизма,  местните сортове започнали да изчезват, занаятите също замрели.  И  така до 2009г., когато с  хора от общността и с помощ от  фондации , решихме да  организираме Фестивал на чушката, домата, традиционните храни и занаяти – Куртово Конаре Фест. Провеждаме го ежегодно през месец септември  и вече 12 години това е културното съкровище на нашата общност!  Започнахме да отглеждаме старите сортове плодове и зеленчуци, възродихме забравени занаяти, събираме стари рецепти, изучаваме песни и танци, които представяме на фестивала.   Това е тридневен фестивал , на който жени от селото  продават своите домашни консерви, а най-популярна от тях е лютеницата , която се прави от чушки и домати. Това е традиционна храна, която са приготвяли и нашите баби.   Избираме  си „Царица на лютеницата” ,  има много награди за местни рецепти на храни.  Най-популярният ни занаят – плетенето на кукли и сувенири от царевични листа  вече стана много популярен и обучаваме деца и младежи в школа, а на фестивала правим работилници. Има много музика и танци, има рок, джаз, етно и фолклор.  Посещават ни групи от страната и чужбина, художници и фотографи участват в пленери.  Правим лекции на различни теми Прожектираме  филми за местните традиции.  Свързваме хора  с различни интереси и предаваме нашите умения. През последните години ни посетиха приятели от над 25 страни от 3 континента, които активно се включват в различните ни дейности. Затова нашият девиз е ”Междукултурен диалог чрез храна и изкуство”.

Куртово Конаре Фест – Kurtovo Konare; Emiliya Shusharova

Намерение

Чрез фестивала ние показваме как  културата и традициите могат да съживят мястото и местната икономика. Хората станаха по-активни и по- заинтересовани от своето минало .През тези три дни се събира не само цялата общност, но и  хора от селото, които живеят в други населени места. Всички те вече казват „Нашият фестивал!”. През тези  12 години спечелихме много международни и национални награди . Нашият местен занаят за плетене с царевична шума спечели наградата „Чудесата на България” през 2012г. и го представихме в централата на ЮНЕСКО в Париж и в много страни по света. През 2019г. Куртово Конаре Фест стана европейски посланик за иновации и развитие на общността. За нас фестивалът е като едно голямо дърво и  всяка година на него израстват нови  клони с нови идеи.

Куртово Конаре Фест – Kurtovo Konare; Emiliya Shusharova

Sponsors

This project has received funding from the Staatsministerium Baden-Württemberg and the City of Ulm. This website was funded by BMFSJ.

Design and implementation by Arivum. All rights reserved